Lærekontrakt

Du som har fått ein lærlingplass teiknar lærekontrakt med opplæringskontoret når læreforholdet tek til. Kontrakta signerast av lærling, opplæringskontor og faglig leiar i bedrifta. Vidare vert lærekontrakta godkjend av fylkeskommunen.

Publisert: 30.12.2019 Oppdatert: 28.05.2020

Ei lærekontrakt er normalt på 2 år. Har du relevant praksis i faget frå før kan du få dette godkjent, dette kan gi kortare læretida. For at avkorting skal bli vurdert av utdanningsavdelinga i fylkeskommunen må praksis dokumenterast.

Korleis signerast lærekontrakt?

Lærekontrakta skal signerast med elektronisk ID av deg som lærling, faglig leiar ved bedrift og opplæringskontor. Lærlingen/lærekandidaten får melding om signering på SMS, og lærebedrifta på e-post. Det er derfor viktig at du har korrekt informasjon registrert i Vigo.

Arbeidsforholdet med lærebedrifta tek automatisk slutt når læretida er over. Om arbeidsforhaldet skal halde fram må ny arbeidsavtale signerast. Fylkeskommunen kan samtykke i at læretida blir stansa i samband med permisjon, til dømes ved svangerskap, sjukdom eller militærteneste. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakten hevast både av bedrifta og av deg som lærling/lærekandidat dersom ein av partane gjer seg skuldig i vesentlege brot på plikter i arbeidsforholdet. Kontrakta kan og hevast dersom ein av partane viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller viss ein skriftleg erklærer at det vil vere ei urimeleg ulempe å gå kontraktstida ut. Dersom du sjølv er «skuld i» at kontrakten blir heva, kan du miste retten til opplæring. Fylkeskommunen vedtek om retten til opplæring skal behaldast.

 

Vil du ha meir informasjon kan denne sida være til nytte;

VilBli – Lærekontrakt